Formella krav
Efter att ansökningstiden gått ut går en uttagningskommitté igenom alla ansökningar för att fatta beslut om vilka som skall bjudas in till en första regional intervju. Den första intervjun brukar äga rum i Malmö/Lund, Göteborg och Stockholm, beroende på antalet sökande från respektive ort.

Första intervjun
Första intervjun är utformad så att du får veta mer om UWC-rörelsen, träffa tidigare UWC-elever samt andra sökande. Förutom en individuell intervju blir det vissa gemensamma aktiviteter och diskussioner och även tillfälle att ställa frågor. Intervjuerna och diskussionerna genomförs på svenska.

Slutintervjun
Efter första intervjuomgången kallas cirka 20-25 personer till en mer formell och helt individuell slutintervju med Svenska Kommittén i Stockholm. Språket vid intervjuerna är svenska.

Diskussion om stipendiets storlek
Efter slutintervjun tar Svenska Kommittén för UWC telefonkontakt med de uttagna och deras målsmän. I det här skedet använder sig en del nationalkommittéer, dock inte den svenska, av formell behovsprövning vid stipendiefördelningen, det vill säga föräldrarnas inkomster och eventuella förmögenhet ska uppges och avgör hur stort stipendiet blir. Svenska Kommittén har valt en mindre formell väg och för istället en diskussion med de uttagnas målsmän om hur stort deras bidrag kan bli. Målet är att stipendiemedlen ska räcka till så många som möjligt, men ingen elev väljs ut på grund av deras föräldrars möjlighet att bidra.

Utgångspunkten för diskussionen är att målsmän bidrar med ungefär så mycket som det kostar för en 17-åring att bo hemma under de sammanlagt 18 månader som en UWC-vistelse innebär. Det är dock mycket viktigt att framhålla att föräldrarnas vilja eller förmåga att bidra aldrig påverkar rangordningen av kandidaterna.

En lägre rankad kandidat kan aldrig bli uttagen på bekostnad av en högre rankad. Den principen är grunden för vår verksamhet.

Utöver det överenskomna bidraget från målsmännen kommer det inackorderingstillägg från CSN som alla svenska UWC-elever har rätt till. Tilläggets syfte är att täcka de extrakostnader för kost och logi som studier långt från hemorten medför. Eftersom ersättning för kost och logi ingår i de terminsavgifter som betalas av Svenska Kommittén skall inackorderingstillägget betalas in till Kommittén. Se även Information om bidrag från CSN.